Bekijk ons jaarverslag

Klik hier om ons jaarverslag te lezen

schooldirecteuren en clusterdirecteuren

Organisatie

Het bestuur

Stichting Voila is de grootste onderwijsorganisatie in Leusden en heeft één nevenvestiging in Achterveld. Voila staat voor Verschillend Onderwijs in Leusden Achterveld. Het College van Bestuur van Voila bestaat uit twee leden, te weten Gerrit-Jan Weiler, voorzitter en Wichert Eikelenboom, lid. Zij worden ondersteund door het bestuursbureau.

Raad van Toezicht

De raad van Toezicht van Voila bestaat uit de volgende leden:
Dhr. Ir. W.G. Dirks (voorzitter), mw. drs. M.M.H. van Hees, dhr. A. Kreulen, dhr. B.J. Meijer MBA MHD, mw. A.M. Schipper MSC en de heer R. Bloemers.

Directie

Binnen Voila werken clusterdirecteuren en schooldirecteuren.
De schooldirecteur is het eerste aanspreekpunt binnen de school.
Hij of zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, het onderwijs, het personeel en de identiteit.

Bestuursbureau 

Het bestuursbureau van de Stichting Voila voert alle beleidsmatige en bestuurlijke werkzaamheden uit. Op het bestuursbureau werken de stafmedewerkers van de organisatie. Zij brengen specifieke deskundigheid in. De zuiver uitvoerende administratieve werkzaamheden op het gebied van financiën, salarissen en personele zaken zijn uitbesteed aan externe deskundigen. De cluster- en integraaldirecteuren van de scholen kunnen ter ondersteuning van hun taken een beroep doen op de aanwezige deskundigheid van het bestuursbureau.

administratieve medewerkers scholen en bestuursbureau

Directieberaad

De organisatiestructuur van de Stichting Voila houdt ook een regelmatig terugkerend directieberaad in. Aan dit overlegorgaan, waar alle aangelegenheden van onderwijs-inhoudelijke, personele en beheersmatige aard beleidsmatig worden voorbereid, nemen alle cluster- en integraal directeuren van de Voila-scholen deel.
Het directieberaad geeft advies aan het bestuur. Tevens geven de directies van de scholen vorm en inhoud aan de uitvoering van het vastgestelde bestuursbeleid. De adviserende en deels uitvoerende rol van het directieberaad, komt tot uiting in een beleid dat dicht bij de realiteit staat.
Naast het directieberaad zijn er jaarlijks vier tot zes “thema bijeenkomsten” waarbij de cluster- en integraaldirecteuren aanwezig zijn.
De directeuren hebben afwisselend en afgestemd op een ieders competentie zitting in één of meerder “binnenkringen”. Deze binnenkringen zijn beleidsvoorbereidend en worden voorgezeten door één de directeuren. In een binnenkring kunnen ook leraren zitting hebben met een bepaalde specialisme zoals zorg, ict, arbo, etc.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Vanuit de oudergeleding: 
Ronald de Jong (ouder Biezenkamp)
Michel Frerichs (ouder Groenhouten)
Michiel Alblas (ouder Leusden Zuid)
Alex Strik (ouder Berkelwijk)
Marieke Ekdom (ouder Alandsbeek)

Vanuit de personeelsgeleding:
Franca Zwakman (leerkracht Groenhouten)
Joke Jansen (leerkracht Leusden Zuid)
Marlies Hartog (leerkracht Biezenkamp)
Lisa Hamaker (leerkracht Berkelwijk)
Ernestine van Eeghen (leerkracht Alandsbeek)